Haminan Energia ottaa merkittävän askeleen kohti hiilineutraaliutta

Haminan Energian tytäryhtiö Haminan Kaukolämpö Oy aloittaa ensi kesänä Södra Wood Oy:ltä saatavan puupohjaisen ylijäämälämmön hyödyntämisen. Uuden yhteistyön ansiosta maakaasun käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee, ja siten myös kaukolämmön hintavakaus ja toimitusvarmuus paranee.

Haminan Energia on työskennellyt määrätietoisesti jo usean vuoden ajan edistääkseen kaukolämmön tehokasta ja vastuullista käyttöä. Ensimmäinen askel kohti vähäpäästöistä kaukolämpöä otettiin vuonna 2019, kun uusiutuvaan energiaan pohjautuva kaukolämpölaitos Satamantiellä Poitsilassa otettiin käyttöön. Laitos käyttää lämmöntuotannossaan puupohjaisia, kotimaisia polttoaineita. Ylijäämälämmön hyödyntäminen nostaa uusiutuvan energian osuutta Haminan kaukolämmön tuotannossa entisestään.

Haminan Kaukolämpö Oy haluaa tarjota myös tulevaisuudessa vihreää, toimitusvarmaa ja hintavakaata kaukolämpöä. Yhtiö kehittää toimintaansa ja laajentaa kaukolämpöverkkoa, jotta paikallisesti tuotettua lämpöä on yhä useamman haminalaisen saatavilla. Lämmöntuotanto pohjautuu tulevaisuudessa moneen eri tuotantomuotoon, joista tärkeimmät ovat biomassaan, teollisuuden ylijäämälämpöön sekä hukkalämpöjen hyödyntämiseen pohjautuvat ratkaisut. Yhtiö selvittää parhaillaan myös nykyisen kiinteän polttoaineen laitoksen kapasiteetin kasvattamista ja toiminnan tehostamista.


Haminan Energian vuosi 2021

Vuonna 2021 Haminan Energia Oy:ssä toteutettiin yritysrakenneuudistus. Haminan Energia eriytti sähköverkko-, kaasuverkko- ja kaukolämpöliiketoimintansa omiksi yhtiöikseen, ja näin syntyi kolme uutta Haminan Energian 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: Haminan Sähköverkko Oy, Haminan Kaasuverkko Oy ja Haminan Kaukolämpö Oy. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 11.6.2021 alkaen myös yhteisyritysten Hamina LNG Oy (46,5 %), Kaakon Alueverkko Oy (50,0 %) sekä Rohe Solutions Oy (50,0 %) tuloslaskelmat, taseet ja liitetiedot Haminan Energian omistusosuutta vastaavalta osalta.


Konsernin avainluvut 2021

Liikevaihto                                    49,8 M€
Liikevoitto/-tappio                          -0,8 M€
Tilikauden tulos                             -1,5 M€
Käyttöomaisuusinvestoinnit         10,6 M€
Taseen loppusumma               120,6 M€
Oma pääoma                              14,1 M€
Henkilökunta keskimäärin     60


Maakaasun myynti vuonna 2021 oli konserniyhtiöissä 580,0 (204,0) GWh. Maakaasun siirto konsernissa v. 2021 oli 303,6 (258,3) GWh, eli 17,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Sähkön siirto konserniyhtiöissä oli 174,0 (162,3) GWh, eli kasvoi 7,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämmön myynti vuonna 2021 oli 36,2 (27,2) GWh eli 33 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaukolämmöstä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua oli 71,6 %.

Tuulivoimaa tuotettiin vuonna 2021 32,5 GWh, mikä on 25 % vähemmän kuin vuonna 2020.

Konsernin tulosta heikensi erityisesti loppuvuodesta 2021 kaasumarkkinalla tapahtunut markkinahinnan muutos, jonka johdosta kaasun myyntiliiketoiminnan ja kaukolämpöliiketoiminnan tulokset painuivat tappiolle.

Henkilöstön määrä on ollut kasvussa, ja organisaatio vahvistuu uusilla osaajilla myös vuonna 2022.


Liiketoimintojen kehittäminen

Haminan Energia jatkaa vahvaa investointiaan kaukolämpöön ja paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin. Yhtiö haluaa osaltaan tarjota mahdollisimman kilpailukykyiset toimintaedellytykset alueelle sijoittuville uusille yrityksille ja houkuttelevan asuinympäristön Haminan nykyisille ja tuleville asukkaille.

Energiantuotannon hiilineutraalius on yksi Haminan Energian päätavoitteista. Yhtiö etsii uusia energiaratkaisuja ja keinoja tuottaa lämpöä ja energiaa kestävästi. Tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Haminan Energian uusina palvelutuotteina ovat monipuoliset sähköisen liikenteen ratkaisut sekä aurinkopaneelit. Yhtiö panostaa lähitulevaisuudessa entistä voimakkaammin asiakaspalveluun ja hyvään asiakaskokemukseen.


LNG-terminaali valmistuu kaupalliseen käyttöön syksyllä 2022

Haminan LNG-terminaalin viimeistelytöiden toteuttamiseksi Hamina LNG Oy on tehnyt urakkasopimuksen Viafin Process Piping Oy:n kanssa. Viimeistelytöiden valmistuttua terminaalilla aloitetaan käyttöönottovaihe, joka tähtää kaupalliseen käyttöönottoon lokakuussa 2022.

Haminan LNG-terminaali on ainut Suomen kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty LNG-terminaali. Haminan LNG-terminaalin verkkoonsyöttökapasiteetit ovat terminaalin käynnistyessä noin 3 TWh/vuosi, ja kapasiteettia on mahdollista moninkertaistaa höyrystyskapasiteettia lisäämällä. Suunnitelmat kapasiteetin kasvattamiseksi on käynnistetty. Verkkoonsyötön lisäksi kaasun jakelu voidaan toteuttaa rekkakuljetuksin 3 TWh/vuosi, jolloin terminaalin kautta voidaan jo alkuvaiheessa toimittaa kaasua jopa 6 TWh:n vuosivolyymilla. Terminaali avaa kaasun globaalit hankinta- ja toimituskanavat ja lisää merkittävästi toimitusvarmuutta sekä hintavakautta.

Suunnittelutyö terminaalin syöttökapasiteetin kasvattamiseksi vaiheittain on aloitettu. Syöttökapasiteetti siirtoverkkoon on mahdollista kaksinkertaistaa tämän vuoden aikana ja seuraavassa vaiheessa kapasiteetti on mahdollista kasvattaa edelleen noin 7 TWh/v tasolle. Terminaalilla on edellytykset tämänkin jälkeen kasvattaa syöttökapasiteettia siirtoverkkoon. Näillä toimenpiteillä pystytään vastamaan entistä paremmin kaasumarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Tommiska
markku.tommiska@haminanenergia.fi
p. 050 591 5455