Search
Close this search box.

Haminan Energian vuosi 2023

Vuosi 2023 oli edelleen epävarmuuden ja muutosten aikaa energiatoimialalla. Mullistunut maailmantilanne on tehnyt varautumisesta entistä tärkeämpää. Erilaisten poikkeustilanteiden varalle yhtiössä harjoitellaan säännöllisesti ja kehitetään toimintavalmiuksia yhä paremmiksi. Tunnemme vastuumme tärkeän ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen alan kuntaomisteisena yhtiönä.

Kaukolämmön tuotannossa saavutettiin jälleen uusi merkkipaalu, kun uusiutuvan kaukolämmön osuus kohosi lähes 90 prosenttiin. Kaukolämpöverkko laajeni viime vuonna Haminan alueella merkittävästi, ja kaukolämpöliittymiä rakennettiin 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaukolämmön kasvunäkymät Haminassa ovat yhä vahvat. Vuodenvaihteen jälkeen uusiutuvalle kaukolämmölle myönnettiin vihreä sertifikaatti.

Sähköverkon luotettavuus pysyi totutulla, korkealla tasolla edellisvuosien tapaan. Vain puolet sähköverkon asiakkaista koki sähkökatkon vuoden 2023 aikana. Sähköverkostojen käyttövarmuuden parantamiseen panostetaan edelleen uuden regulaatiomallin mahdollistamassa laajuudessa.

Haminan LNG-terminaalilla on merkittävä rooli Suomen huoltovarmuuden kannalta. Vuosi 2023 oli terminaalin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Terminaali on myös tulevaisuuden energiavarasto. Terminaali mahdollistaa puhtaan kaasun tulemisen markkinoille. Sekä biokaasun että synteettisen metaanin (e-LNG) nesteytys on mahdollista Haminan terminaalissa.

Yhtiön tervehdyttämistä jatkettiin sopeuttamalla toimintaa ja luopumalla omaisuudesta, kuten kaasuverkosta ja  tuulivoimaloista. Osana uudistettua strategiaa yhtiö luopui kaasuverkkoliiketoiminnasta alkuvuonna 2023. Haminan Energian ja Auris Energian välinen Haminan Kaasuverkko Oy:n osakekauppa ja Haminan Energian kaasun myynnin hinnastoasiakkaiden liiketoimintakauppa toteutuivat 1.2.2023. Vuoden 2023 syksyllä Haminan Energia Oy myi myös omistamansa Hailikarin ja Koirakarin tuulivoimalat Skip Wind 5 Oy:lle. Lisäksi Haminan Energia myi loppuvuonna 2023 osuutensa kaasun myynti- ja palveluyhtiö Rohe Solutions Oy:stä Alexelalle, joka on Haminan Energian kumppani terminaaliyhtiössä.

Konsernin avainluvut 2023

Liikevaihto: 48,4 Milj. €         

Liikevoitto/-tappio: -5,3 Milj. €

Tilikauden tulos: -3,3 Milj. €

Investoinnit: 8,0 Milj. €

Taseen loppusumma: 85,0 Milj. €

Henkilöstö tilikauden lopussa: 51

Tytäryhtiöiden lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty myös yhteisyritysten Hamina LNG Oy (46,5 %), Kaakon Alueverkko Oy (50,0 %) sekä Rohe Solutions Oy (50,0 %) tuloslaskelmat, taseet ja liitetiedot Haminan Energian omistusosuutta vastaavalta osalta ja ajalta.

Tilikauden liikevaihto oli 48,4 (80,5) milj. €. Liikevaihdon merkittävään laskuun on erityisesti vaikuttanut kaasuliiketoiminnan volyymin ja kaasun markkinahinnan alentuminen sekä tehdyt liiketoimintojen myynnit. Liiketappio oli 5,3 milj. €. Tilikauden tulos oli -3,3 milj. €.

Tulosta rasittivat osakkuusyhtiö Hamina LNG Oy:n kustannus- ja kapasiteettivastuisiin liittyvät merkittävät kulut sekä uudelleenjärjestelyihin liittyvät asiantuntijakulut. Näiden vaikutusta kompensoi omaisuuden myynteihin liittyvät myyntivoitot, joiden määrä oli yhteensä 6,9 milj. €. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -2,7 milj. €.

Sähkön siirto häviöineen oli 171,2 GWh (171,7GWh), volyymissä ei kokonaisuudessaan tapahtunut juuri muutosta vuoteen 2022 verrattuna. Sähköverkon toimintavarmuus pysyi hyvällä tasolla myös vuonna 2023. Keskeytyksiä asiakasta kohden oli merkittävästi vähemmän kuin vuonna 2022.

Kaukolämmön myynti oli 49,5 GWh (38,4 GWh). Myynnin kasvu johtui asiakaskannan merkittävästä lisäyksestä. Kaukolämmön pääverkon tuotannosta jo 87 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Kiinteän polttoaineen laitoksella investoitiin uuteen savukaasupesuriin ja lämmöntalteenottolaitteistoon, jonka avulla voidaan ottaa talteen savukaasuista saatavaa energiaa sekä vähentää pienhiukkaspäästöjä. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin 1500 m. Kaukolämmön jakelu vuonna 2023 toimi täysin keskeytyksettä.

Konsernin vuosikertomukseen 2023 voi tutustua yhtiön verkkosivuilla:
https://haminanenergia.fi/vuosikertomus-2023-etusivu/

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo
kimmo.rahkamo@haminanenergia.fi, p. 040 749 3069